Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

Na temelju Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/2015) ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 81/15., a stupio je na snagu 29.07.2015.

Ovim Pravilnikom se uređuju uvjeti za priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i međugranskih organizacija te uvjeti za dodjelu državne potpore za početak rada proizvođačkih organizacija.

Prema odredbama ovog Pravilnika, „proizvođač“ je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba, koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu na prostornom području Europske unije, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

– obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

– trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te

– druga pravna osoba.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine« br. 4/2010, 120/2010), Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina (»Narodne novine« br. 3/2011) i članci 6., 8., 9., 10., 13., 14. i 15. stavak 1. Pravilnika o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine« br. 67/2013).