Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Na temelju članka 8. stavka 2., članka 52. stavaka 8. i 9. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 107/15, a stupio je na snagu 14.10.2015.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestao je važiti Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (»Narodne novine« broj 24/13).

Ovim Pravilnikom propisuju se posebna pravila obvezne dostave podataka o količinama sirovog kravljeg mlijeka (u daljnjem tekstu: mlijeko) u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
- prvi otkupljivač – definicija u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao definicija korištena u članku 151. Uredbe (EU) br. 1308/2013.
- isporuka mlijeka – svaka isporuka mlijeka, koja ne uključuje druge mliječne proizvode, od proizvođača prvom otkupljivaču, bez obzira obavlja li prijevoz mlijeka proizvođač, otkupljivač ili treća strana.
- proizvođač – nositelj poljoprivrednog gospodarstva, fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koji proizvodi i prodaje mlijeko i/ili mliječne proizvode.
- izravna prodaja – svaki oblik prodaje ili prijenosa mlijeka i/ili mliječnih proizvoda od proizvođača izravno potrošaču, kao i bilo koja druga prodaja mliječnih proizvoda koju obavlja proizvođač.

Obveze prvog otkupljivača:

Prvi otkupljivač je obveznik dostave Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:

  1. izvješće koje sadrži točan podatak o ukupnim količinama mlijeka koje su mu isporučene od proizvođača mlijeka iz područja Europske unije u prethodnom mjesecu, sukladno članku 151. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Za količine mlijeka potrebno je navesti zemlju podrijetla mlijeka i ukupnu količinu mlijeka prema zemlji podrijetla.
  2. izvješće koje sadrži točan popis proizvođača s područja Republike Hrvatske s pripadajućim OIB-om i jedinstvenim matičnim identifikacijskim brojem poljoprivrednika te podatke o količinama koje su mu isporučene po proizvođaču u prethodnom mjesecu.

Obveze proizvođača mlijeka:

  • Proizvođač mlijeka koji isporučuje mlijeko prvom otkupljivaču koji ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske obveznik je dostave izvješća koje sadrži točan podatak o ukupnim količinama mlijeka koje je isporučio tim otkupljivačima.
  • Izvješće se podnosi Agenciji za plaćanja, a nalazi se u Prilogu II. ovoga Pravilnika.
  • Rok za dostavu izvješća je petnaesti dan u mjesecu za prethodni mjesec.
  • Izvješće se dostavlja Agenciji za plaćanja putem web aplikacije ili na drugi način koji odredi Agencija za plaćanja i objavi na svojim mrežnim stranicama.

Proizvođač mlijeka obveznik je dostave godišnjeg izvješća:

  1. o ukupnim količinama mlijeka koje je izravno prodao u prethodnoj godini i
  2. ukupnim količinama mlijeka koje su upotrijebljene za proizvodnju mliječnih proizvoda koji su neposredno prodani u prethodnoj godini.

Izvješće se podnosi Agenciji za plaćanja na obrascu, a nalazi se u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

Rok za dostavu izvješća je petnaesti dan veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Izviješće se dostavlja Agenciji za plaćanja putem web-aplikacije ili na drugi način koji Agencija za plaćanja stavi na raspolaganje

Prvi otkupljivač dužan je voditi evidenciju o količinama mlijeka koje su mu isporučene i o kojima dostavlja izvješće sukladno člancima 3. i 4. ovoga Pravilnika te čuvati pripadajuću dokumentaciju najmanje pet godina od završetka godine u kojoj je nastala.

Proizvođač mlijeka dužan je voditi mjesečnu evidenciju o količinama mlijeka koje je isporučio prvom otkupljivaču koji ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske i o kojima dostavlja izvješće sukladno članku 5. ovoga Pravilnika te čuvati pripadajuću dokumentaciju najmanje pet godina od završetka godine u kojoj je nastala.

Proizvođač mlijeka dužan je voditi mjesečnu evidenciju o količinama mlijeka koje su neposredno prodane i o količinama mlijeka koje su upotrijebljene za proizvodnju mliječnih proizvoda koji su neposredno prodani te o kojima dostavlja izvješće sukladno članku 6. ovoga Pravilnika kao i čuvati pripadajuću dokumentaciju najmanje pet godina od završetka godine u kojoj je nastala.

Agencija za plaćanja izvješćuje Europsku komisiju o količinama mlijeka iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika sukladno članku 1. stavku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1097/2014.

Prilozi I. A, I. B, II. i III. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.