Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Pravilnik o mlijeku – e-savjetovanje

Obavještavamo Vas da je otvoreno novo e-savjetovanje koje možete pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5317

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o mlijeku i mliječnim proizvodima

Pravilnikom se propisuju dodatni zahtjevi za mlijeko i mliječne proizvode namijenjene konzumaciji, a odnose se na definicije i prodajne oznake u odnosu na one propisane Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013).

Savjetovanje je otvoreno do: 22.5.2017. godine.

Vezano uz javnu raspravu o Pravilniku o mlijeku i mliječnim proizvodima, na mrežnim stanicama Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/default.aspx?id=19060 objavljena je obavijest o tri pravilnika iz tzv. „Mliječnog paketa“ koju prenosimo u cijelosti :
IZVOR: http://www.mps.hr/default.aspx?id=19060

„U javnoj raspravi i treći pravilnik iz „Mliječnog paketa“

S dva nova pravilnika koji su već u primjeni, a koji reguliraju ugovorne odnose i kakvoću sirovog mlijeka, Ministarstvo poljoprivrede upravo donosi i treći pravilnik koji će zaokružiti „mliječni paket“, a kojim se jasno navodi kojim parametrima treba odgovarati konzumno mlijeko prilikom njegova stavljanja na police trgovina.

Novim Pravilnikom o konzumnom mlijeku i mliječnim proizvodima cilj nam je dodatno urediti pitanje točke ledišta konzumnog mlijeka u odnosu na točku ledišta sirovog mlijeka kako bismo provjerili je li u mlijeko dodavana voda. Tim pravilnikom uvjetujemo i da se mlijeko dobiveno od mlijeka u prahu ili ugušćenog mlijeka u postupku miješanja s vodom – jasno označi nazivom „rekonstituirano mlijeko“. Također, predloženo je da i ostali proizvodi moraju biti označeni opisnim nazivom koji će biti razumljiv potrošaču.

„S ova tri pravilnika zaštitit ćemo hrvatske mljekare i poboljšati njihov položaj, na način da smo regulirali odnos između proizvođača i otkupljivača te precizno propisali parametre o polaznom postotku mliječne masti i bjelančevina  - što izravno utječe na otkupnu cijenu sirovog mlijeka.  Za razliku od dosadašnje prakse proizvođači će sada i prije isporuke znati koju će cijenu dobiti za svoje mlijeko. S druge strane, mljekarskoj industriji otvoren je prostor za brži i jednostavniji dogovor s otkupljivačima, jer sada pregovaraju s proizvođačkom organizacijom, a ne pojedinačno sa svakim proizvođačem što značajno skraćuje pregovarački proces“ – izjavio je ministar Tolušić.

 Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje s javnošću o Nacrtu pravilnika o konzumnom mlijeku i mliječnim proizvodimaOvo je posljednji od tri pravilnika kojima ćemo urediti i doprinijeti položaju proizvođača sirovog mlijeka u lancu opskrbe tržišta proizvodima iz sektora mlijeka i mliječnih proizvoda. Sva tri propisa nastala su uvažavajući poteškoće proizvođača u dosadašnjoj primjeni propisa kojima se reguliralo uređenje međusobnih ugovornih odnosa između proizvođača i otkupljivača te ispitivanja kakvoće svježeg sirovog mlijeka čiji rezultati se pretežno koriste za izračun cijene isporuke sirovog mlijeka.  

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s predstavnicima proizvođača i prerađivača, ali i drugih znanstvenih i stručnih institucija iz sektora mlijeka i mliječnih proizvoda izradilo dva propisa po ovom pitanju koji su početkom ove godine objavljeni u Narodnim novinama.

Prvi propis je Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (Narodne novine, broj 24/2017) kojim se propisuju posebna pravila u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda kojima se uređuju ugovorni odnosi te pregovori o ugovorima u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. Akt u primjeni zamjenjuje Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda na način da su jasnije definirani uvjeti isporuke sirovog mlijeka u našoj zemlji  te uloga priznate proizvođačke organizacije u vođenju pregovora i sklapanju ugovora za isporuku sirovog mlijeka otkupljivačima od svojih članova. Prema navedenom aktu obveza je da uvjeti isporuke sirovog mlijeka između poljoprivrednika i prvog otkupljivača sirovog mlijeka moraju biti uređeni pisanim ugovorom prije početka isporuke i posebno moraju sadržavati: 

  • cijenu isporuke koja je statična i određena ugovorom i/ili se izračunava zbrajanjem različitih faktora utvrđenih u ugovoru, koji mogu uključivati tržišne pokazatelje koji pokazuju promjene tržišnih uvjeta, isporučenu količinu te kvalitetu ili sastav isporučenog sirovog mlijeka,
  • količinu sirovog mlijeka koja se može i/ili mora isporučiti i vrijeme takvih isporuka, trajanje ugovora koji može biti ili na određeno ili na neodređeno vrijeme uz odredbe o raskidu,
  • pojedinosti o razdoblju plaćanja i postupcima,
  • načine otkupljivanja ili isporuke sirovog mlijeka i
  • pravila koja se primjenjuju u slučaju više sile.

O elementima ugovora proizvođač i otkupljivač pregovaraju slobodno, zajednički utvrđujući sve elemente ugovora i tu značajnu ulogu mogu imati priznate proizvođačke organizacije koje u pregovorima o sklapanju ugovora imaju pravo zastupati više proizvođača, a kroz objedinjenu ponudu proizvodnje članova postaju interesantniji partner u pregovorima te time potencijalno mogu ispregovarati bolje uvjete isporuke mlijeka svojih članova. S druge strane proizvođačke organizacije su interesantne i otkupljivačima iz razloga što se pregovara s jednim partnerom, a ne pojedinačno sa svakim proizvođačem koji je član proizvođačke organizacije što značajno skraćuje pregovarački proces.

Minimalni rok na koji se sklapa pisani ugovor je šest mjeseci osim u slučaju da proizvođač pisanim putem obavijesti otkupljivača da želi kraći rok na koji se sklapa ugovor. Također obveza je da se dosadašnji pisani ugovori o isporuci sirovog mlijeka koji su sklopljeni između proizvođača ili proizvođačke organizacije i otkupljivača usklade sa odredbama novoga propisa o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

 Drugi propis koji je donesen, a koji je značajan za proizvođače i prerađivače sirovog mlijeka je Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (Narodne novine, broj 27/2017) kojim se propisuje utvrđivanje sastava, fizikalno kemijskih svojstava te razreda sirovog mlijeka koje se koristi u proizvodnji konzumnog mlijeka i mliječnih proizvoda. Navedenim pravnim aktom stavljen je van snage Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (Narodne novine, br. 102/00, 111/00 i 74/08), a značaj ovog propisa je što se dobiveni rezultati iz utvrđenog sastava, fizikalno kemijskih svojstava te razreda sirovog mlijeka od strane proizvođača i otkupljivača sirovog mlijeka uglavnom koriste za utvrđivanje cijene sirovog mlijeka koju otkupljivač plaća proizvođaču.

Kroz novi propis preciznije se propisuje način uzimanja uzoraka sirovog mlijeka kod proizvođača koje će se ispitivati na zadane parametre, ispravnost uzetog uzorka sirovog mlijeka, osposobljavanje osoba za uzimanje uzoraka sirovog mlijeka, dostava rezultata ispitivanja te postupanje u slučaju podnijetog prigovora na rezultate ispitivanja. Propisom se daje pravo da proizvođač i prvi otkupljivač mogu zatražiti veći broj analiza od minimalno propisanih što svakako utječe na mogućnost da kod izračuna cijene isporuke sirovog mlijeka međusobno ugovorom utvrde da im je za ovu namjenu potreban veći broj istih.“