Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere M17 “Upravljanje rizicima”, podmjere 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka”

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15), ministar poljoprivrede  donio je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere M17 „Upravljanje rizicima“, podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U Pravilniku o provedbi mjere M17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 135/15) u članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET iz članka 125. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) jednom godišnje u periodu od 1. listopada do 30. studenoga tekuće godine.«

Pravilnik o izmjeni Pravilnika objavljen je u Narodnim novinama broj 78/16., a stupio je na snagu 07.09.2016. godine.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba mjere M17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. , a prema člancima 36. i 37. Uredbe (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

U okviru mjere M17, podmjere 17.1. iz stavka 1. ovoga Pravilnika, korisnicima se dodjeljuje potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka.

Predmet potpore je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (u daljnjem tekstu: ARKOD sustav) i sustava za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi, ako je to primjenjivo.

Korisnik potpore je poljoprivrednik u smislu članka 2. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15).

Korisnik potpore sukladno članku 37. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi zahtjev za potporom.

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja, i to:
– nepovoljne klimatske prilike
– životinjske i biljne bolesti
– najezda nametnika
– okološni incidenti i/ili
– mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Unije sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09, 55/11).

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.

Sredstva potpore osiguravaju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR) i iz proračuna Republike Hrvatske, od čega EPFRR sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Maksimalni intenzitet javne potpore iznosi 65 % plaćene premije osiguranja.

Maksimalni iznos potpore po korisniku u tijeku jedne kalendarske godine po pojedinoj pravnoj i fizičkoj osobi iznosi 75.000 eura u protuvrijednosti u kunama, obračunatoj prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesen zahtjev za potporu objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

Korisnik podnosi zahtjev za ostvarivanje potpore Agenciji za plaćanja isključivo elektroničkim putem u skladu s člankom 140. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15).