Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Potpora za nadoknadu štete od požara na poljoprivrednim područjima – Pravilnik i Natječaj

Kako bi se nastradalim poljoprivrednicima omogućilo da nastave s poljoprivrednom proizvodnjom nakon katastrofalnih požara koji su ovo ljeto nanijeli velike štete poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Pravilnik je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 74/2017 od 28.7.2017. godine (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_74_1816.html)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 4. kolovoza 2017. godine objavila natječaj sa detaljnim postupcima pri provedbi ovog tipa operacije (http://www.apprrr.hr/podmjera-52---tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1404.aspx)

Sa ciljem bolje informiranosti o načinu i postupku prijave na natječaj, kao i obvezama tijekom provedbe mjere Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila je na svojim mrežnim stranicama Upute za korisnike http://www.apprrr.hr/podmjera-52---tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1404.aspx

Agencija za plaćanja i Ministarstvo poljoprivrede održat će informativne radionice na više lokacija na kojima mogu sudjelovati svi potencijalni korisnici i/ili njihovi predstavnici. Datum, vrijeme i mjesto održavanja informativnih radionica biti će objavljeni nekoliko dana prije njihova održavanja na mrežnoj stranici Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr).

Pitanja vezana za provedbu ove mjere moguće je postaviti putem mrežne stranice Programa ruralnog razvoja (http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/).

PRAVILNIK
Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. je objavljen u Narodnim novinama broj 74/17., a stupio je na snagu 29.07.2017. godine.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 5 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima«, tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Lista prihvatljivih troškova je lista troškova prihvatljivih za sufinanciranje unutar mjere/podmjere/tipa operacije, a objavljuje se uz pojedini natječaj

Elementarna nepogoda je iznenadna velika nesreća koja prekida normalno odvijanje života, uzrokuje žrtve, štetu većeg opsega na imovini i/ili njen gubitak, te štetu na infrastrukturi i/ili okolišu, u mjeri koja prelazi normalnu sposobnost zajednice da ih sama otkloni bez pomoći sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda.

Elementarnu nepogodu uzrokuju prirodni, tehnički, tehnološki ili biološki događaji. Elementarnom nepogodom smatraju se i požari, poplave, suše, tuča, jaki mrazovi, izvanredno velika visina snijega, snježni nanosi i lavine, nagomilavanje leda na vodotocima, odroni zemljišta i druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

Korisnik potpore je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu. Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi. Korisnik   mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

Poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade

Obnova poljoprivrednog potencijala prihvatljiva je samo na katastarskim česticama koje se nalaze na području na kojem je nastala elementarna nepogoda ili katastrofalni događaj.
Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom ili provođenjem mjera i aktivnosti mora iznositi najmanje 30 %.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su:
a) investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
b) građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospo­darskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
d) nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja
e) kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja
f) označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja. Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore temeljem objavljenih natječaja.
Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu ulaganja kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.
Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno.

NATJEČAJ
Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 04. 08.2017. objavila je NATJEČAJ za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«

Tekst Natječaja dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju : http://www.apprrr.hr/podmjera-52---tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1404.aspx

Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 HRK uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet natječaja.

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za potporu. Korisnik upisom u Evidenciju korisnika dobiva pristupne podatke, odnosno korisničko ime i zaporku, kojima se prijavljuje u AGRONET sustav. Putem AGRONET-a korisnici mogu ostvariti uvid u pravnu osnovu te popunjavati zahtjev za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje.

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze.

Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati. Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti/učitati u prvom dijelu zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu 1  natječaja.

Drugi dio zahtjeva za potporu korisnik je dužan podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju u roku propisanom u točki 7.3.  natječaja i ugovorom o financiranju. Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti/učitati u drugom dijelu zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu 2  natječaja.

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju

Nakon svake pojedine faze popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“ (u daljnjem tekstu: Potvrda o podnošenju). Korisnik je obvezan Potvrdu o podnošenju ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja do 1. prosinca 2017. godine, do 12:00 sati, na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb

Upiti u vezi s odredbama natječaja postavljaju se isključivo putem web forme s mrežne stranice (www.ruralnirazvoj.hr) i to od dana objave natječaja do deset dana prije dana početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu, odnosno roka za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu. Samo odgovori na upite postavljene na način određen ovom točkom, smatraju se pravovaljanim. Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni i ažurirani periodično, do zatvaranja natječaja, najkasnije u roku od deset dana od zaprimanja pojedinog upita.

Na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju http://www.apprrr.hr/kako-prijaviti-stetu-na-opozarenom-poljoprivrednom-zemljistu-2426.aspx

objavljena je Uputa  KAKO PRIJAVITI ŠTETU NA OPOŽARENOM POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede oformila je skupinu koordinatora na opožarenim područjima u četiri (4) dalmatinske županije.

Koordinatori daju tehničke preporuke za sanaciju poljoprivrednog zemljišta, trajnih nasada i ostalih proizvodnih resursa s ciljem revitalizacije poljoprivredne proizvodnje te pružaju stručnu pomoć kod prijave na Natječaj za operaciju 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Koordinatori upravo popisuju područja na kojima je proglašena elementarna nepogoda – požar. Temeljem tih informacija u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, definirat će se popis poljoprivrednika i točan popis zemljišnih parcela (ARKOD) obuhvaćenih nepogodom.
Nakon toga će kontaktirati registrirane poljoprivrednike, ali i one koji nisu trenutno upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i ARKOD, a koriste poljoprivredno zemljište na opožarenom području.

Pregledat će prijave šteta (obrasce) kako bi ustanovili status poljoprivrednog gospodarstva i prihvatljivost za prijavu na Natječaj, a svim zainteresiranima pomoći će u pripremi prijave.

Osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu, procjena štete od strane povjerenstava, podnošenje zahtjeva za potporu.   Na Natječaj se mogu prijaviti svi korisnici bez obzira na tip nepogode koja je narušila njihov proizvodni potencijal (požar, mraz, tuča i sl.).

Šteta na poljoprivrednom gospodarstvu mora biti veća od 30%, odnosno mora biti uništeno minimalno 30% poljoprivrednog potencijala. Poljoprivrednim potencijalom smatra se npr. uništen poljoprivredni stroj, mehaničko zagađenje poljoprivrednog zemljišta, stablo, ali ne i plod. Dakle, ako je elementarna nepogoda uništila samo plod, a npr. stabla su pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – takva šteta nije prihvatljiva za financiranje iz ove mjere.