Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Otvoreno 5 natječaja za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva !

Ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020.
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 37/17., a stupio je na snagu 21. 04. 2017. godine.

Korisnici potpore su:
a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te
b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Iznimno, proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici u tipu operacije 4.1.3.

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, izuzev mladih poljoprivrednika koji u Upisniku poljoprivrednika mogu biti i manje od godinu dana, te proizvođačkih organizacija priznatih sukladno posebnim propisima kojima se uređuje njihov rad, koje ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave natječaja nisu prihvatljivi korisnici na tom natječaju.

U okviru Podmjere 4.1.,  potpora se dodjeljuje za slijedeće tipove operacije:
a) Tip operacije 4.1.1 - Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
b) Tip operacije  4.1.2  - Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
c) Tip operacije  4.1.3  - Korištenje obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.1.3).

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Natječaj za dodjelu potpore objavljen je na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

Postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja, a završava izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava odnosno Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se putem AGRONET-a u dvije faze sukladno odredbama natječaja.

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za potporu.
Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu ulaganja kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ukoliko je to potrebno.

Pravilnik o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 37/2017), u odnosu na prethodni Pravilnik,  uvodi slijedeće novine:

- prijave na natječaj počinu mjesec dana od objave kako bi potencijalni korisnici imali vremena za pripremu,
- obrada natječaja trajat će max. 120 dana (ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije),
- za prijavu na natječaj potreba je minimalna dokumentacija, dok dodatnu dokumentaciju moraju dostaviti samo oni koji prođu prvu kontrolu projekta,
- sufinanciranje projekata max. 50% (za mlade dodatnih 20%),
- za start-up tvrtke max. 100.000 eura po projektu,
- definirano da jedan neprihvatljiv trošak (ako nije ključan za provedbu ili bodove) ne znači odbijanje cijelog projekta, nego se samo taj trošak proglasi neprihvatljivim,
- omogućene su dopune/ispravci/obrazloženja na zahtjev Agencije,
- ako se odobri projekt u tipu operacije 4.1.1. a isti korisnik je tražio i u tipu operacije 4.1.2.ili 4.1.3., bit će mu automatski odobren (mora imati minimalan broj bodova-prag prolaznosti),
- odvojeni su natječaji za mikro,male i srednje i natječaj za velike korisnike Temeljem ovog Pravilnika.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 24.04.2017.objavila je pet natječaja ukupne vrijednosti 600 milijuna kuna.

Natječaji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). Prijave za natječaje će se zaprimati od 2. lipnja 2017. godine:

1. NATJEČAJ za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrćaza poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000 kn)

2. NATJEČAJ za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000 kn)

Dozvoljeni troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

Za MLADE je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

3. NATJEČAJ za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000 kn)

4. NATJEČAJ za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000 kn)

Dozvoljeni troškovi: rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, oprema i mehanizacija. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.
Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

5. NATJEČAJ za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000 kn)

Dozvoljeni troškovi su gradnja i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, strojevi i oprema.

Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu. Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede. Intenzitet potpore za ulaganja u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora iznosi najviše 75% iznosa prihvatljivih troškova za sve podnesene zahtjeve za potporu do 1. srpnja 2017. godine.

Nakon 1. srpnja 2017. godine intenzitet potpore za navedena ulaganja iznosi najviše 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Za mlade poljoprivrednike koji provode ulaganja vezana uz provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ intenzitet javne potpore uvećava se za 20%, s tim da ukupni intenzitet javne potpore ne prelazi 90% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijave na natječaje se odvijaju u dvije faze od kojih će u prvoj fazi od korisnika biti tražen manji opseg dokumentacije.

Vrlo brzo nakon zatvaranja natječaja korisnici koji prolaze u drugu fazu bit će o tome obaviješteni te će im biti omogućena dostava dodatne dokumentacije. Korisnici za koje nema dostatnih sredstava bit će obaviješteni vrlo brzo po zatvaranju natječaja te im neće biti stvoren dodatni trošak pripreme dokumentacije.

Cjelokupni postupak odabira u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju trajat će maksimalno 120 dana ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije.

Prijave će se zaprimati od 2. lipnja 2017. godine tako da je korisnicima ostavljeno dovoljno vremena da pripreme svoje projekte te budu spremni za prijavu.

Natječaji i prilozi natječaja, te upute i predlošci dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx