Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Otvorena e-savjetovanja u području poljoprivrede

Dana 29.09.2016. otvoreno je novo e-savjetovanje na temu  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje - produženje roka za primjedbe.

Opis savjetovanja: Pravilnikom se brišu odredbe koje se tiču ovjeravanja i stavljanja pečata na obrasce prilikom Upisa u bazu primarnih proizvođača hrane za životinje, a sve u cilju ispunjavanja odluke vlade RH o ukidanju i korištenju pečata.

S obzirom da je kod izrade prvog e-savjetovanja rok za dostavu komentara zainteresirane javnosti bio prekratak isti se produžuje do 02.11.2016 te je savjetovanje otvoreno do 2.11.2016. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3904

 

Slijedeće e-savjetovanje odnosi se na NACRT PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M04 ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU, PODMJERE 4.1. POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje Mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020., sukladno: - Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, - Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006. -Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br.2799/98, (EZ) br.814/2000, (EZ) br.1290/2005 i (EZ) 485/2008.

Savjetovanje je otvoreno do 10.10.2016.godine, a možete ga pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4037

 

Tema slijedećeg e-savjetovanja je NACRT PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M04 ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU, PODMJERE 4.2. „POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

Opis savjetovanja: Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba Mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., sukladno: - Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013) - Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006. -Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008.

Savjetovanje je otvoreno do 10.10.2016. godine, a možete ga pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4034

 

Savjetovanje na temu PRIJEDLOG PROGRAMA POTPORA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA ZA 2016. GODINU je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4044

Opis savjetovanja: Ovim Programom potpora za organizaciju manifestacija za 2016. godinu uređuju se ciljevi, korisnici, uvjeti i postupci dodjele potpora predviđenih ovim Programom u obliku bespovratnih sredstava. Temeljem ovog Programa Ministarstvo poljoprivrede dodjeljivat će potpore s ciljem poticanja promocije domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje. U ovom Programu Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013. godine primjenjuje se na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u svim sektorima, osim na: a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda ili c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima: - ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju i - ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače. d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih. Potpore se dodjeljuju za organizaciju manifestacija na području Republike Hrvatske, i to za slijedeće kategorije manifestacija: a) znanstveno- stručni skupovi vezani uz područje poljoprivrede, prerade, sigurnosti hrane i kvalitete proizvoda, šumarstva, lovstva, drvne industrije, vodnoga gospodarstva, očuvanja okoliša, biološke raznolikosti i krajobraza, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja b) gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe) vezane uz poljoprivredu, preradu, prehranu, šumarstvo, lovstvo, drvnu industriju i ruralni razvoj c) lokalno- tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda u naseljima do 10.000 stanovnika.

Savjetovanje je otvoreno do 7.10.2016. godine.