Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Objavljen natječaj za Potpore za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" – provedba tipa operacije 4.2.1. "Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima" za mikro, male i srednje korisnike.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 3. Pravilnika o provedbi Mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Svrha natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 180.000.000 HRK.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Prihvatljivi troškovi su:

 • prihvatljivi opći troškovi
 • prihvatljivi nematerijalni troškovi i
 • prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi su:

 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

 • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti i
 • troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi:

 • za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR
 • za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 200.000 EUR.

Isti (jedan) korisnik, te njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovog natječaja i istodobno otvorenih natječaja za isti tip operacije iz podmjere 4.2.

Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku propisanom u točki 8.3. ovog natječaja. Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti/učitati u prvom dijelu zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu 1 ovog natječaja. Drugi dio zahtjeva za potporu korisnik je dužan podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju u roku propisanom u točki 8.3. ovog natječaja i ugovorom o financiranju. Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti/učitati u drugom dijelu zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu 2 ovog natječaja.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu - prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 26. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 31. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se na način opisan u tekstu natječaja, najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu počinje tek nakon što korisnik dostavi drugi dio zahtjeva za potporu.

Natječaj, listu prihvatljivih troškova, te svu ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.