Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Novi Pravilnik o provedbi mjera nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjera nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine objavljen je u Narodnim novinama broj 20/17, a stupio je na snagu 15. ožujka.

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine, donesenog Odlukom Vlade RH.

POJMOVI
Ekološki pčelar je pčelar koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji s važećom potvrdnicom (certifikat) za tekuću proizvodnu godinu.

Konvencionalni pčelari  su svi pčelari osim ekoloških pčelara.

Agencija za plaćanja je tijelo nadležno za provedbu mjera Programa i pravila propisanih ovim Pravilnikom

PROVEDBENE MJERE

1.Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara
Mjerom Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara sufinanciraju se sljedeće podmjere:
a) nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu,
b) edukacija pčelara i senzorskih analitičara i
c) izrada informativnih materijala, poboljšanje i razvoj sustava za protok informacija (mrežna stranica HPS-a, časopis Hrvatska pčela) i sudjelovanje predstavnika HPS-a na specijaliziranim pčelarskim skupovima izvan Republike Hrvatske.

2.Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze
Mjerom Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze sufinancira se nabava odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP), kiselina koje se koriste za tretiranje protiv varooze (mliječne, mravlje, octene i oksalne kiseline) i konzumnog šećera.
Korisnici ove mjere su konvencionalni i ekološki pčelari.
Maksimalni iznos potpore po pčelinjoj zajednici iznosi:
a) 30,00 kuna za konvencionalne pčelare i
b) 50,00 kuna za ekološke pčelare.

3.Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja
Mjerom Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja sufinancira se kupnja nove opreme koja se koristi za selidbu košnica.
Korisnici ove mjere su pčelari.
Ovom mjerom omogućava se korisnicima povrat maksimalno do 80 % sredstava sukladno Programu.

4.Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost
Mjerama za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost sufinancira se ispitivanje kvalitete meda utvrđivanjem kvalitete i botaničkog podrijetla meda prema jednom ili više sljedećih parametara po uzorku:
a) udio vode
b) električna vodljivost
c) količina hidroksimetilfurfurala (HMF)
d) aktivnost dijastaze
e) melisopalinološka i
f) senzorska analiza.

Korisnici ove mjere su pčelari, pčelarske udruge, županijski savezi pčelara te HPS.

5.Obnavljanje pčelinjeg fonda
Mjerom Obnavljanje pčelinjeg fonda sufinancira se:
a) trženje selekcioniranih matica kroz potporu uzgajivačima matica,
b) laboratorijska analiza uzoraka pčela iz uzgojnih zajednica i matica u svrhu selekcije.

Korisnici ove mjere su uzgajivači pčelinjih matica koji su upisani u Upisnik uzgajivača selekcioniranih matica pčela, Evidenciju i ZOT Registar, te provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica sukladno uzgojnom programu.

6.Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelinjih proizvoda

Agencija za plaćanja raspisuje Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja 15 dana od dana objave ovoga Pravilnika u »Narodnim novinama« u 2017. godini, a u 2018. i 2019. godini najkasnije do 15. studenoga tekuće pčelarske godine.
Javni natječaj objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

7.Praćenje tržišta
Mjerom Praćenje tržišta sufinancira se prikupljanje podataka o tržištu meda, drugim pčelinjim proizvodima, biološkom materijalu (matice, rojevi, pčelinje zajednice) te pratećoj industriji (oprema i pribor za pčelare) sa svrhom izrade Izvješće o strukturi proizvodnje i stavljanju pčelinjih proizvoda na tržište Republike Hrvatske.

Korisnik ove mjere je HPS.

8.Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu
Mjerom Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu sufinancira se dio troškova izrade promotivnih materijala o proizvodima te oglašavanje u medijima.

Korisnik ove mjere je HPS.

FINANCIJSKA SREDSTVA
Sredstva namijenjena provedbi mjera Programa su namjenska i bespovratna.

Za provođenje Nacionalnog pčelarskog programa u državnom proračunu osigurano je ukupno 51,6 milijuna kuna,  odnosno za svaku godinu 17,2 milijuna kuna.

Pravo na korištenje sredstava  iz Nacionalnog pčelarskog programa imaju fizičke ili pravne osobe, upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka. te Registar zajedničke organizacije tržišta. Iznimno, i pravne osobe koje imaju pravo na korištenje mjera Nacionalnog pčelarskog programa, a nisu upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta, su: udruge pčelara, županijski pčelarski savezi, Hrvatski pčelarski savez te znanstveno-istraživačke institucije.

ZAHTJEVI ZA ISPLATU POTPORE
Zahtjeve za isplatu potpore korisnici podnose Agenciji za plaćanja na obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije http://www.apprrr.hr/pcelarstvo-1038.aspx

PRILOZI
Prilozi I. dio A, dio B, dio C, dio D, dio E, dio F, II., III. dio A, dio B, dio C, IV. dio A, dio B, V., VI. dio A, dio B, VII.,VIII. i IX. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Agencija za plaćanja priloge iz stavka 1. ovoga članka objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama.