Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Novi Pravilnici vezani za sektor mlijeka

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na temelju  Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), ministar poljoprivrede donio PRAVILNIK O UREĐENJU UGOVORNIH ODNOSA U SEKTORU MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA. 

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 24/17. i stupio je na snagu 24.03.2017. godine, a Ispravak Pravilnika je objavljen u Narodnim novinama broj 28/17. Oba Pravilnika se nalaze u privitku.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebna pravila u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda kojima se uređuju ugovorni odnosi te pregovori o ugovorima u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

Uvjeti isporuke sirovog mlijeka između poljoprivrednika i prvog otkupljivača sirovog mlijeka moraju biti uređeni pisanim ugovorom prije početka isporuke i posebno moraju sadržavati elemente uređene člankom 148. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Minimalni rok na koji se sklapa ugovor je šest mjeseci, a teče od dana sklapanja ugovora. Minimalni rok na koji se sklapa ugovor može biti kraći od šest mjeseci ako je poljoprivrednik o tome u pisanom obliku obavijestio prvog otkupljivača prije sklapanja ugovora.

Količina sirovog mlijeka u ugovoru izražava se u kilogramima ( „u litrama i / ili kilogramima“ – ispravak Pravilnika, NN 28/17.)

Za preračunavanje količine mlijeka iz litre u kilograme koristi se koeficijent korekcije 1,030 za kravlje i kozje mlijeko te 1,036 za ovčje mlijeko.

Prije sklapanja ugovora prvi otkupljivač dostavlja poljoprivredniku pisani prijedlog ugovora. Prvi otkupljivač i poljoprivrednik zajednički pregovaraju o elementima dostavljenog pisanog prijedloga ugovora i utvrđuju ugovor.

Priznata proizvođačka organizacija obavještava otkupljivača s kojim započinje pregovore o količinama i članovima poljoprivrednicima koje zastupa u tim pregovorima.
Iznimno, kada poljoprivrednika zastupa proizvođačka organizacija, otkupljivač je dužan pisani prijedlog ugovora dostaviti proizvođačkoj organizaciji.

Priznata proizvođačka organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda pregovara u ime svojih članova o uvjetima ugovora za one količine sirovog mlijeka i za ono razdoblje isporuke za koje je dobila suglasnost svojih članova poljoprivrednika.

Poljoprivrednici članovi priznate proizvođačke organizacije suglasnost daju proizvođačkoj organizaciji u obliku ugovora ili punomoći koji se smatraju pravovaljanima ako su ovjereni od strane javnog bilježnika.

Na temelju ugovora otkupljivač s poljoprivrednicima neposredno sklapa posebne ugovore

Pisani ugovori o uvjetima isporuke sirovog mlijeka između prvog otkupljivača i poljoprivrednika, odnosno proizvođačke organizacije sklopljeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika moraju se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 67/13, 82/13, 30/15 i 81/15).

Ispr Prav o uređ ugov odnosa u sektoru mlijeka_NN_28
Prav o uređ ugovor odnosa u sektoru mlijeka i mlij proizv_NN_24

Isto tako, na temelju Zakona o poljoprivredi, ministar poljoprivrede donio je PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SASTAVA SIROVOG MLIJEKA.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 27/17., a stupio je na snagu 01.04.2017. godine, osim odredbi članka 6. stavka 1. podstavka 7. i članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu dana 1. travnja 2018. godine. Pravilnik se također nalazi u prilogu.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se sastav, fizikalno kemijska svojstva te razredi sirovog mlijeka koje se koristi u proizvodnji konzumnog mlijeka i mliječnih proizvoda.

Utvrđivanje sastava sirovog mlijeka provodi se i radi dostavljanja obavijesti u skladu s člankom 2. stavkom 3. točkama a. i b. Uredbe Komisije (EU) broj 479/2010 od 1. lipnja 2010. o utvrđivanju pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu obavješćivanja Komisije od strane država članica u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (SL L 135, 2. 6. 2010).

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na sirovo mlijeko koje potječe od domaćih životinja vrsta goveda, ovce i koze.

POJMOVI
1) SIROVO MLIJEKO ima jednako značenje kao definicija korištena u Prilogu I. točki 4., podtočki 4.1. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.)
2) PRVI OTKUPLJIVAČ ima jednako značenje kao definicija korištena u članku 151. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.)
3) ISPORUKA MLIJEKA znači svaku isporuku sirovog mlijeka, koja ne uključuje druge mliječne proizvode, od proizvođača prvom otkupljivaču, bez obzira obavlja li prijevoz sirovog mlijeka proizvođač, otkupljivač ili treća strana
4) PROIZVOĐAČ jest poljoprivrednik koji obavlja djelatnost proizvodnje sirovog mlijeka
5) GEOMETRIJSKI PROSJEK ZA UKUPNI BROJ MIKROORGANIZAMA jest geometrijski prosjek tijekom dvomjesečnog razdoblja, s najmanje dva uzorka mjesečno
6) GEOMETRIJSKI PROSJEK ZA UKUPNI BROJ SOMATSKIH STANICA jest geometrijski prosjek tijekom tromjesečnog razdoblja, s najmanje jednim uzorkom mjesečno
7) VIŠA SILA jest nenadani događaj na koji se nije moglo utjecati i koji nije bilo moguće predvidjeti, a zbog kojeg se nije moglo izvršiti ispitivanje iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika
8) REZIDUA jest ostatak tvari s farmakološkim djelovanjem, ostatak njihovih metabolita i drugih tvari koje mogu zaostati u životinjskim tkivima, organima i/ili proizvodima i kao takve mogu biti škodljive za zdravlje ljudi
9) INHIBITORNE TVARI su antimikrobni lijekovi, detergenti i dezinficijensi.

Sirovo mlijeko mora udovoljavati uvjetima navedenima u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Sirovo mlijeko se odmah po mužnji mora hladiti na odgovarajuću propisanu temperaturu (≤8 °C kod svakodnevne otpreme mlijeka, ili ≤6 °C ako nije svakodnevna otprema), osim ako se prerađuje u roku od dva sata od mužnje ili je za proizvodnju određenih mliječnih proizvoda potrebna viša temperatura.

Za preračun količine sirovog mlijeka iz litara u kilograme koriste se sljedeći koeficijenti:
– 1,030 za sirovo kravlje mlijeko
– 1,030 za sirovo kozje mlijeko i
– 1,036 za sirovo ovčje mlijeko.

Sirovo mlijeko se ispituje radi utvrđivanja sadržaja mliječne masti, bjelančevina, suhe tvari bez masti i utvrđivanja točke ledišta. Sirovo mlijeko se ispituje i radi utvrđivanja ukupnog broja somatskih stanica i ukupnog broja mikroorganizama.

Kako bi se utvrdila prisutnost inhibitornih tvari sirovo mlijeko se ispituje sukladno posebnom propisu o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji.

Ispitivanje sastava sirovog mlijeka proizvođača provodi se na temelju uzoraka uzetih od strane za to osposobljene osobe.

Ispitivanje sastava sirovog mlijeka i prisutnosti inhibitornih tvari u sirovom mlijeku provodi se od strane Hrvatske poljoprivredne agencije u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima (HPA) akreditiranom sukladno HRN EN ISO 17025.

Uzimanje uzoraka sirovog mlijeka svakog proizvođača za potrebe ispitivanja vrši se ručno. Kod uzimanja uzorka sirovog mlijeka obavezno je poštivanje načela reprezentativnosti za skupni uzorak sirovog mlijeka proizvođača.

Ručno uzimanje uzorka sirovog mlijeka za ispitivanje vrši se prikladnom grabilicom koja mora biti čista i suha prije svakog ponovnog uzimanja uzorka sirovog mlijeka.

Uzorci sirovog mlijeka nakon uzimanja do trenutka ispitivanja u HPA moraju biti čuvani i transportirani u uvjetima koji ne prelaze 8 °C i koji ni na koji način ne utječu na mogućnost pouzdanog utvrđivanja njegova sastava temeljem članka 5. ovoga Pravilnika.

Osobe koje uzimaju i pripremaju uzorke sirovog mlijeka kao i prateću dokumentaciju moraju biti za to osposobljene o čemu posjeduju odgovarajući dokaz izdan od strane HPA.

HPA vodi evidenciju o osposobljenim osobama za uzimanje uzoraka sirovog mlijeka, prati njihov rad te organizira edukacije o pravilnom uzimanju i pripremi uzorka sirovog mlijeka te prateće dokumentacije.

Ako se uzorci sirovog mlijeka uzimaju zasebno u svrhu utvrđivanja prisutnosti inhibitornih tvari, uzimanje uzoraka je moguće i od strane za to ovlaštene osobe prvog otkupljivača.

HPA zaprima uzorke sirovog mlijeka i ispituje njihov sastav te vodi evidenciju o datumu i načinu uzimanja uzoraka, konzerviranja, metodi i datumu ispitivanja te o dobivenim rezultatima.

Od trenutka uzimanja uzorka do trenutka dostave uzorka u HPA ne smije proći više od tri dana.

Nakon provedenog ispitivanja HPA je dužna neposredno, a najkasnije u roku od 24 sata elektroničkim putem ili na drugi prikladan način obavijestiti proizvođača i svakog prvog otkupljivača s kojim proizvođač ima sklopljen ugovor o rezultatima ispitivanja sirovog mlijeka.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, br. 102/00, 111/00 i 74/08).

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka_NN_27