Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Natječaj za ublažavanje poljoprivrednih šteta od elementarnih nepogoda

Ministarstvo poljoprivrede preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisalo je novi natječaj za Mjeru 5 – obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti (NN 89/15.).

Elementarnom nepogodom smatraju se osobito jaki potresi, olujni i orkanski vjetrovi, požari, poplave, suše, tuča, jaki mrazovi, izvanredno velika visina snijega, snježni nanosi i lavine, nagomilavanje leda na vodotocima, odroni zemljišta i druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

Ovom mjerom predviđena je intervencija u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (matično stado, gospodarski objekti, poljoprivredna mehanizacija, trajni nasadi) stradalih uslijed elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.

Za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima osigurat će se sredstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a na natječaj se mogu javiti poljoprivrednici i skupine poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Prihvatljivi troškovi za ovaj natječaj su:
-investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
-izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
-popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju (prihvatljiva je i kupnja rabljene opreme)
-nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja
-kupnja i sadnja višegodišnjeg bilja (jednogodišnji usjevi nisu prihvatljivi)
-opći troškovi (elaborati, studije, poslovni planovi, projektna dokumentacija i sl., u iznosu do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta).

Potpora se isplaćuje na temelju stvarnih troškova, dostavljanjem računa ili drugih dokumenata koji dokazuju da su troškovi plaćeni, u iznosu do 100 % vrijednosti prihvatljivih troškova.

Preduvjet za javljanje na natječaj za mjeru je proglašenje elementarne nepogode ili katastrofe od strane županije (ukoliko županija to ne napravi, korisnik se neće moći javiti na natječaj).

Sredstva se mogu dobiti ukoliko je uništeno najmanje 30% poljoprivrednog potencijala.

Treba naglasiti kako se sredstva dobivaju isključivo za legalizirane gospodarske objekte, registriranu mehanizaciju, zemljište u ARKOD registru, i stoku u relevantnom registru.

Korisnici koji za uništen poljoprivredni potencijal posjeduju policu osiguranja, za isto neće moći tražiti sredstva u okviru ove mjere.

Pravilnik o provedbi dostupan je na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.

Način i uvjeti podnošenja zahtjeva za potporu / promjenu / predujam / isplatu

Podnositelj dostavlja Zahtjev za potporu / promjenu / predujam / isplatu zajedno s propisanom dokumentacijom na obrascima koji su prilozi Natječaja.

Uz Zahtjev za potporu podnositelj dostavlja i presliku Odluke o proglašenju elementarne nepogode sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine broj 73/97 i 174/04).

Zahtjevi se podnose preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za EPFRR«.

Zahtjeve korisnici mogu preuzeti s mrežnih stranica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr

Zahtjevi se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Detaljne upute za podnošenje zahtjeva nalaze se u Pravilniku o provedbi mjere 05 i Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj »Podmjera 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima«, koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 31. 8. 2015. i traje do 30. 10. 2015. Zahtjevi pristigli prije i nakon naznačenoga roka neće se razmatrati.

Na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

http://www.apprrr.hr/podmjera-52---tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1404.aspx )

dostupni su potrebni akti i obrasci:

1_Pravilnik o provedbi Mjere M05_Podmjera 5.2. NN 112_2014.doc

2_Vodic za korisnike_Podmjera 5.2.pdf

3_Obrasci Podmjera 5 2.zip

4_Cesto postavljana pitanja-M05.2..pdf

5_Zatvoreni natjecaji_Podmjera 5.2._Tip operacije 1.zip

Natječaj za Podmjeru 5.2.– NN – 89/15 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2760361.html