Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Javni natječaj za dodjelu povlastica za gospodarski ribolov na rijeci Savi i na rijeci Dunav

Temeljem odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu te Naredbe o broju povlastica, količini i vrsti ulova i svoti iznosa za obavljanje gospodarskog ribolova i Odluke ministra poljoprivrede, Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu četiri povlastice za gospodarski ribolov na rijeci Savi i dvadeset osam povlastica za gospodarski ribolov na rijeci Dunav (NN 100/17).

Predmet javnog natječaja jest dodjela četiri (4) povlastice za gospodarski ribolov na rijeci Savi (ribolovno područje rijeke Save – ribolovne zone S1, S2, S3 i S4) i dvadeset osam (28) povlastica na rijeci Dunav (ribolovno područje rijeke Dunav – ribolovne zone D1, D2 i D3).

Prijava na Javni natječaj mora biti ispisana pregledno i čitljivo te ovjerena potpisom i pečatom fizičke ili pravne osobe.

Prijava se dostavlja u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Za javni natječaj – dodjela povlastica za gospodarski ribolov na rijekama Savi i Dunavu – ne otvarati«, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb.

Rok za dostavu prijave je do 10.11.2017.