Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Donesen Pravilnik o ulaganjima u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

1.Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 45/16., a stupio je na snagu 20.05.2016.

SADRŽAJ PRAVILNIKA
Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u skladu s člancima 21. i 26. Uredbe (EU) br. 1305/2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

UPRAVLJAČKO TIJELO I OPERATIVNA PROVEDBA
Upravljačko tijelo je Ministarstvo poljoprivrede.
Operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

TIPOVI OPERACIJA
U okviru podmjere 8.6. potpora se dodjeljuje za tipove operacija:
1. 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«
2. 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«
3. 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«

VRSTA POTPORE
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava.
Intenzitet javne potpore po projektu unutar tipa operacije 8.6.1, 8.6.2. i 8.6.3 iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Sredstva potpore osiguravaju se:
a)      iz proračuna Europske unije (85 %)
b)      proračuna Republike Hrvatske  (15 %)

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen. Isti korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu u okviru istog tipa operacije tijekom jednog natječaja. Ukoliko korisnik podnese više zahtjeva za potporu u okviru istog tipa operacije tijekom jednog natječaja u obzir će se uzeti zahtjev za potporu u okviru istog tipa operacije s ranijim vremenom podnošenja zahtjeva za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu u okviru istog tipa operacije izdati odluka o odbijanju.

VISINA POTPORE 

(1) Visina javne potpore u okviru tipa operacije 8.6.1. iznosi:
– najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i
– najviša vrijednost javne potpore po projektu je 700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

(2) Visina javne potpore u okviru tipa operacije 8.6.2. iznosi:
– najniža vrijednost javne potpore po projektu je 10.000 eura i
– najviša vrijednost javne potpore po projektu je 1.000.000 eura.

(3) Visina javne potpore u okviru tipa operacije 8.6.3. iznosi:
– najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura i
– najviša vrijednost javne potpore po projektu je 30.000 eura.

PRIHVATLJIVI KORISNICI 
Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.1. su:

  1. šumoposjednici
  2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika i
  3. obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.2. su:
-        obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva.

Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.3. su:
1. šumoposjednici
2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika
3. obrti, mikro, mala i srednja poduzeća i
4. jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU 
Zahtjev za potporu se podnosi temeljem natječaja o provedbi mjere 08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.ruralnirazvoj.hr).