Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za izvođenje završnih građevinskih radova

Udruženje obrtnika Nova Gradiška objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za izvođenje završnih građevinskih radova 

 

Podaci o naručitelju:
Naziv: Udruženje obrtnika Nova Gradiška
Sjedište: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20
OIB: 67175129191
Kontakt - Tel., e-mail: 035/361-763, uo.nova.gradiska@hok.hr

Predmet natječaja:
Izvođenje završnih građevinskih radova  (žbukanje dijela zida, spuštanje stropa-knauf, soboslikarski i ličilački radovi) u prostorijama bivše OKUNG, a koje se nalaze u upravnoj zgradi Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška.

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
Rok valjanosti ponude: 40 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda
Mjesto izvođenja radova: Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20
Rok za završetak radova: najkasnije do 15. svibnja 2019. godine
Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje se vrši nakon zapisnički obavljene primopredaje radova, u roku od 15 dana od dana zaprimanja računa. Predujam isključen.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  05.04.2019. godine do 15,00  sati, bez obzira na način dostave. Ponude stigle nakon naznačenog datuma dostave ponuda – neće se razmatrati.
Način izrade ponude: Ponude se trebaju dostaviti u pisanom obliku, s cijenom ponude u kunama i uključenim svim porezima, sukladno troškovniku radova, koji se nalazi u prilogu ovog Natječaja.

Način dostave ponude:
- osobno, predajom u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška ili
- putem  redovne pošte
na adresu: Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica Slavonskih graničara 20, 35400 Nova Gradiška,
u zatvorenim kovertama s naznakom (na prednjoj strani): NE OTVARATI –“PONUDA ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA - OKUNG“
na poleđini navesti – Naziv i adresu ponuđača

Otvaranje ponuda:
Otvaranje ponuda obaviti će se u roku od 8 dana nakon zadanog roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

Objava rezultata o odabiru najpovoljnijeg izvođača i uputa o prigovoru:
Pisanu obavijest o odabiru izvođača završnih građevinskih radova, Udruženje obrtnika Nova Gradiška dostaviti će svim ponuđačima u roku 8 dana od dana odabira istog, putem elektroničke pošte ili putem redovne pošte.
Protiv Odluke o odabiru nije moguće izjaviti žalbu.

NAPOMENA: Udruženje obrtnika Nova Gradiška nije obveznik Zakona o javnoj nabavi niti obveznik poreza na dodanu vrijednost.
Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj, ili dio natječaja, bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuđačima kao niti njihove troškove sudjelovanja na natječaju.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na  telefon broj 035/ 361-763  ili u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška.

Datum objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči: 29. ožujka 2019. godine

Predsjednik UO Nova Gradiška
Tomislav Šimić, v.r.

Prilog: PONUDBENI-TROŠKOVNIK-završni građevinski radovi OKUNG